Splošni pogoji poslovanja pri najemu

I. člen: PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA DRUŽBE

Poleg splošne zakonodaje, ki ureja poslovanje pravnih subjektov v RS, spoštuje družba LERAN d.o.o. pri svojem poslovanju tudi vse specialne predpise, ki se nanašajo na dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, med katerimi so najpomembnejši: Zakon o nepremičninskem posredovanju, (Ur.l. RS 72/2006, Ur.l. RS 49/2011), Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, (Ur. l. RS 53/2007), tudi Zakon o preprečevanju pranja denarja, (Ur. l. RS 60/2007) in drugi. V teh splošnih pogojih so zbrana samo tista dejanja, ki se nanašajo neposredno na posredovanje pri najemu nepremičnin.
 

II. člen: DEJANJA, KI SO VKLJUČENA V POSREDOVANJE PRI NAJEMU NEPREMIČNINE

Pred podpisom pogodbe o posredovanju se družba LERAN d.o.o. obvezuje opraviti nujna predhodna dejanja, ki še ne predstavljajo posredovanja, saj si z njimi posredniška družba še ne prizadeva spraviti v stik naročitelja in tretje osebe. Ta predhodna dejanja so:

 • podroben razgovor z interesentom glede njegovih želja, potreb in zmožnosti;
  Opomba: Na podlagi informacij, ki jih pridobimo na podrobnem razgovoru, lahko interesebtu tudi svetujemo, kakšna nepremičnina bi bila zanj najprimernejša in kolikšen je cenovni razred primernih nepremičnin. Seveda se naš nasvet lahko razhaja z željami in zmožnostmi interesenta;
 • ustno seznanjanje naročitelja z okoliščinami, ki so pomembne za njegovo odločitev za sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

Ko se naročitelj in družba LERAN d.o.o. uskladita o vseh bistvenih elementih za varno posredovanje, skleneta pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami. V tej pogodbi se dogovorita o višini plačila za uspešno zaključeno posredovanje, kot tudi o morebitnih dodatnih storitvah, ki presegajo z zakonom predpisan osnovni obseg dejanj pri posredovanju v prometu z nepremičninami. Po podpisu pogodbe o posredovanju pri najemu nepremičnine se posredniška družba obvezuje opraviti zlasti naslednja dejanja:

 • pripravo oglasa za poizvedovanje o primerni nepremičnini;
 • aktiven pregled ponudbe na spletnih straneh www.nepremicnine.net, www.bolha.com, ter občasno na drugih spletnih portalih in tiskanih medijih;
 • seznanjanje naročitelja s primernimi ponudbami na trgu;
  Opomba: V primeru, da posrednik na trgu najde primerno nepremičnino, ki jo oddaja druga posredniška družba, si družba LERAN d.o.o. pridržuje pravico, da naročitelja ne seznani s to ponudbo, ker si nekatere posredniške družbe ne želijo medsebojnega sodelovanja;
 • pomoč pri navezavi kontakta z najemodajalcem, ki na trgu ponuja primerno nepremičnino;
 • na željo naročitelja sodelovanje pri ogledu nepremičnine;
 • poglobljeno ugotavljanje pravnega in stvarnega stanja nepremičnine in z ugotovitvami pisno seznanjanje naročitelja;
 • svetovanje naročitelju pri oblikovanju primerne ponudbene cene za izbrano nepremičnino;
 • pisno komuniciranje z naročiteljem (kot pisna komunikacija se šteje tudi elektronska pošta na nedvoumni naročiteljev e-naslov);
 • sodelovanje in pomoč pri pogajanjih za sklenitev posla;
 • sodelovanje pri primopredaji nepremičnine, ki je predmet posredovanja;
 • odjava starega in prijava novega lastnika pri davčnih organih, občini in tistih komunalnih organizacijah, kjer je to možno;
  Opomba: Odjavo prejšnjega lastnika in prijavo novega lastnika pri komunalnih organizacijah, občini in DURS-u, bo posrednik opravil le, če bo za to izdal najemodajalec oz. najemnik posebno pooblastilo. Naročitelja opozarjamo, da mora naročitelj sam osebno odjaviti RTV, telefonski priključek, KTV in internetno povezavo, ker pristojne organizacije ne dovolijo prijave preko posrednika; Prav tako posrednik ne more odjaviti ali prijaviti stalnih bivališč na nepremičninah, ki so predmet posredovanja, kar morajo stranke opraviti osebno.

 

III. člen: PLAČILO ZA POSREDOVANJE PRI NAJEMU

Plačilo za posredovanje pri najemu nepremičnine se zaračuna v višini enomesečne najemnine + DDV, oziroma najmanj 200,00 € + DDV.

IV. člen. SESTAVLJANJE LISTIN O PRAVNIH POSLIH

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko v pogodbi o posredovanju dogovorita tudi o sestavi najemne pogodbe pri sklenitvi katere je posredovala nepremičninska družba. Sestava najemne pogodbe je dodatna storitev, katere strošek ni vsebovan v dogovorjenem plačilu za posredovanje. V primeru dogovora o sestavi najemne pogodbe je strošek sestave pogodbe 50,00 € + DDV.
Opomba: V večini primerov se najemnik in posredniška družba ne dogovorita o sestavi najemne pogodbe, ampak uporabijo stranke kar standardne obrazce za najemno pogodbo. Pri oddajah, kjer se ocenjuje višja stopnja tveganja, se svetuje strankam, da se najemna pogodba sklene v obliki notarskega zapisa, ker je takšna pogodba neposredno izvršljiva;

 

V. člen: NAROČILO DODATNIH STORITEV

V posredniški pogodbi ali posebnem naročilu se lahko posredniška družba in naročitelj dogovorita, za izvedbo dejanj, ki presegajo osnovna dejanja pri posredovanju iz II. člena teh pogojev. Stroški, ki nastanejo posredniški družbi pri izvedbi dogovorjenih dodatnih dejanj, se obračunajo v skladu s Cenikom storitev, ki je v tem primeru priloga posredniški pogodbi.