Splošni pogoji poslovanja pri nakupu

I. člen: PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA DRUŽBE

Poleg splošne zakonodaje, ki ureja poslovanje pravnih subjektov v RS, spoštuje družba LERAN d.o.o. pri svojem poslovanju tudi vse specialne predpise, ki se nanašajo na dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, med katerimi so najpomembnejši: Zakon o nepremičninskem posredovanju, (Ur.l. RS 72/2006, Ur.l. RS 49/2011), Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, (Ur. l. RS 53/2007), tudi Zakon o preprečevanju pranja denarja, (Ur. l. RS 60/2007) in drugi. V teh splošnih pogojih so zbrana samo tista dejanja, ki se nanašajo neposredno na posredovanje pri nakupu nepremičnin.
 

II. člen: DEJANJA, KI SO VKLJUČENA V POSREDOVANJE PRI NAKUPU NEPREMIČNINE

Pred podpisom pogodbe o posredovanju se družba LERAN d.o.o. obvezuje opraviti nujna predhodna dejanja, ki še ne predstavljajo posredovanja, saj si z njimi posredniška družba še ne prizadeva spraviti v stik naročitelja in tretje osebe. Ta predhodna dejanja so:

 • podroben razgovor z interesentom glede njegovih želja, potreb in zmožnosti;
  Opomba: Na podlagi informacij, ki jih pridobimo na podrobnem razgovoru, lahko interesebtu tudi svetujemo, kakšna nepremičnina bi bila zanj najprimernejša in kolikšen je cenovni razred primernih nepremičnin. Seveda se naš nasvet lahko razhaja z željami in zmožnostmi interesenta;
 • ustno seznanjanje naročitelja z okoliščinami, ki so pomembne za njegovo odločitev za sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;

Ko se naročitelj in družba LERAN d.o.o. uskladita o vseh bistvenih elementih za varno posredovanje, skleneta pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami. V tej pogodbi se dogovorita o višini plačila za uspešno zaključeno posredovanje, kot tudi o morebitnih dodatnih storitvah, ki presegajo z zakonom predpisan osnovni obseg dejanj pri posredovanju v prometu z nepremičninami. Po podpisu pogodbe o posredovanju pri nakupu nepremičnine se posredniška družba obvezuje opraviti zlasti naslednja dejanja:

 • pripravo oglasa za poizvedovanje o primerni nepremičnini;
 • aktiven pregled ponudbe na spletnih straneh www.nepremicnine.net, www.bolha.com, ter občasno na drugih spletnih portalih in tiskanih medijih;
 • seznanjanje naročitelja s primernimi ponudbami na trgu;
  Opomba: V primeru, da posrednik na trgu najde primerno nepremičnino, ki jo prodaja druga posredniška družba, si družba LERAN d.o.o. pridržuje pravico, da naročitelja ne seznani s to ponudbo, ker si nekatere posredniške družbe ne želijo medsebojnega sodelovanja;
 • pomoč pri navezavi kontakta s prodajalcem, ki na trgu ponuja primerno nepremičnino;
 • na željo naročitelja sodelovanje pri ogledu nepremičnine;
 • poglobljeno ugotavljanje pravnega in stvarnega stanja nepremičnine in z ugotovitvami pisno seznanjanje naročitelja;
 • svetovanje naročitelju pri oblikovanju primerne ponudbene cene za izbrano nepremičnino;
 • pisno komuniciranje z naročiteljem (kot pisna komunikacija se šteje tudi elektronska pošta na nedvoumni naročiteljev e-naslov);
 • sodelovanje in pomoč pri pogajanjih za sklenitev posla;
 • sodelovanje pri primopredaji nepremičnine, ki je predmet posredovanja;
 • odjava starega in prijava novega lastnika pri davčnih organih, občini in tistih komunalnih organizacijah, kjer je to možno;

 

III. člen: PLAČILO ZA POSREDOVANJE PRI NAKUPU

Plačilo za posredovanje pri nakupu znaša največ 4% od pogodbene vrednosti + DDV, oziroma najmanj 400 EUR-ov + DDV. Naročitelj in tretja oseba se lahko pri sklepanju pravnega posla dogovorita o delitvi plačila za posredovanje.
Opomba: Odjavo prejšnjega lastnika in prijavo novega lastnika pri komunalnih organizacijah, občini in DURS-u, bo posrednik opravil le, če bo za to izdal prodajalec oz. kupec posebno pooblastilo. Naročitelja opozarjamo, da mora naročitelj sam osebno odjaviti RTV, telefonski priključek, KTV in internetno povezavo, ker pristojne organizacije ne dovolijo prijave preko posrednika; Prav tako posrednik ne more odjaviti ali prijaviti stalnih bivališč na nepremičninah, ki so predmet posredovanja, kar morajo stranke opraviti osebno.

 

IV. člen. SESTAVLJANJE LISTIN O PRAVNIH POSLIH

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko v pogodbi o posredovanju dogovorita tudi o sestavi listine, ki vsebuje zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je nepremičninska družba posredovala. Po veljavni zakonodaji je sestava listine dodatna storitev, ki ni vključena med osnovna posredniška dejanja, zato strošek sestave ni vsebovan v dogovorjenem plačilu za posredovanje. Nepremičninska družba LERAN d.o.o. ima v ta namen sklenjeno poslovno pogodbo z odvetnikom, pri čemer je pavšalni strošek sestave posamezne listine 50,00 € + DDV, razen za posebej zahtevne primere, kjer je lahko strošek največ 200,00 € + DDV.
Opomba: Dogovor z naročiteljem o sestavi pogodbe, je dodatna storitev kot vsaka druga po ceniku družbe. Vendar je ta dodatna storitev tako pogosto dogovorjena v pogodbi o posredovanju, da jo posebej navajamo še v splošnih pogojih poslovanja, brez da bi se naročitelj moral "prebijati" skozi celoten cenik;

 

V. člen: NAROČILO DODATNIH STORITEV

V posredniški pogodbi ali posebnem naročilu se lahko posredniška družba in naročitelj dogovorita, za izvedbo dejanj, ki presegajo osnovna dejanja pri posredovanju iz II. člena teh pogojev. Stroški, ki nastanejo posredniški družbi pri izvedbi dogovorjenih dodatnih dejanj, se obračunajo v skladu s Cenikom storitev, ki je v tem primeru priloga posredniški pogodbi.