Splošni pogoji poslovanja pri prodaji

I. člen: PRAVNA PODLAGA POSLOVANJA DRUŽBE

Poleg splošne zakonodaje, ki ureja poslovanje pravnih subjektov v RS, spoštuje družba LERAN d.o.o. pri svojem poslovanju tudi vse specialne predpise, ki se nanašajo na dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, med katerimi so najpomembnejši: Zakon o nepremičninskem posredovanju, (Ur.l. RS 72/2006, Ur.l. RS 49/2011), Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, (Ur. l. RS 53/2007), tudi Zakon o preprečevanju pranja denarja, (Ur. l. RS 60/2007) in drugi. V teh splošnih pogojih so zbrana samo tista dejanja, ki se nanašajo neposredno na posredovanje pri prodaji nepremičnin.

II. člen: DEJANJA, KI SO VKLJUČENA V POSREDOVANJE PRI PRODAJI NEPREMIČNINE

Pred podpisom pogodbe o posredovanju se družba LERAN d.o.o. obvezuje opraviti nujna predhodna dejanja, ki še ne predstavljajo posredovanja, saj si z njimi posredniška družba še ne prizadeva spraviti v stik naročitelja in tretje osebe. Ta predhodna dejanja so:

 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
  Opomba: Pred začetkom vsakega posredovanja si želimo dejansko ogledati nepremičnino v naravi in se o njej poučiti, kolikor je to le mogoče na podlagi vizualnega pregleda in lastnikovih podatkov. Glede te zahteve ni izjem;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine;
 • ustno seznanjanje naročitelja z okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja za sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • uskladitev z naročiteljem o pomembnih elementih pogodbe o posredovanju (predvem o ponudbeni ceni);
  Opomba: Posredniška družba si pridržuje pravico, da zavrne sklenitev pogodbe o posredovanju, v kolikor ponudbena cena, ki jo postavi naročitelj, bistveno odstopa od cene, ki bi jo bilo mogoče doseči na trgu in jo na podlagi strokovnih izkušenj predlaga posrednik. Isto velja za uskladitev pri drugih bistvenih elementih za varno posredovanje.

Ko se naročitelj in družba LERAN d.o.o. uskladita o vseh bistvenih elementih za varno posredovanje, skleneta pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami. V tej pogodbi se dogovorita o višini plačila za uspešno zaključeno posredovanje, kot tudi o morebitnih dodatnih storitvah, ki presegajo z zakonom predpisan osnovni obseg dejanj pri posredovanju v prometu z nepremičninami. V skladu z zakonskimi predpisi so osnovna dejanja pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo, ki se jih obvezuje opraviti posredniška družba po podpisu pogodbe o posredovanju, zlasti naslednja dejanja:

 • zbiranje slikovnega materiala za pripravo oglasa (fotografiranje nepremičnine, priprava tlorisov, skeniranje načrtov ....);
 • oglaševanje prodaje nepremičnine na spletnih straneh www.leran.si in www.nepremicnine.net ter občasno v časopisu Nepremičninski oglasnik;
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe s trenutnimi tržnimi razmerami;
 • po potrebi poglobljeno ugotavljanje pravnega in javnopravnega stanja nepremičnine in z ugotovitvami pisno seznanjanje naročitelja in tretje osebe;
 • pisno komuniciranje z naročiteljem (kot pisna komunikacija se šteje tudi elektronska pošta na nedvoumni naročiteljev e-naslov);
 • seznanjanje naročitelja s potekom posredovanja in s tržnim interesom za nepremičnino;
 • spravljanje v stik naročitelja s tretjo osebo;
  Opomba: V zvezi z navedenimi dejanji si posredniška družba pridržuje pravico, da tretji osebi ne posreduje podatkov o nepremičnini in je ne vodi na ogled nepremičnine, če:
  • se tretja oseba ne identificira;
  • tretja oseba ni primerna za vzpostavljanje stika z naročiteljem iz razlogov, ki so nedvomno ovira za sklenitev pravnega posla (izrecna zahteva naročitelja, plačilna nesposobnost, izrazito neskladje med željami tretje osebe in vrsto oz. ceno nepremičnine, izrazita neodločenost tretje osebe glede nakupa (interesent bi hodil "samo na izlete") in podobno);
  • je tretja oseba drugi nepremičninski posrednik ali oseba, ki dela v interesu drugega nepremičninskega posrednika;
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani tretje osebe;
  Opomba: V primeru, da želi tretja oseba opraviti ogled nepremičnine izven delovnega časa, ali ob dela prostih dneh, si posredniška družba pridržuje pravico, da je namesto posrednika z licenco na ogledu prisoten lastnik nepremičnine, po predhodnem dogovoru z obema strankama.
 • seznanjanje naročitelja z naknadno ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
 • komuniciranje s strankami (osebno, telefonsko, pisno, po e-pošti);
 • sodelovanje in pomoč pri pogajanjih za sklenitev posla;
 • sodelovanje pri primopredaji nepremičnine, ki je predmet posredovanja;
 • odjava starega in prijava novega lastnika pri davčnih organih, občini in tistih komunalnih organizacijah, kjer je to možno;
  Opomba: Odjavo prejšnjega lastnika in prijavo novega lastnika pri komunalnih organizacijah, občini in DURS-u, bo posrednik opravil le, če bo za to izdal prodajalec oz. kupec posebno pooblastilo. Naročitelja opozarjamo, da mora naročitelj sam osebno odjaviti RTV, telefonski priključek, KTV in internetno povezavo, ker pristojne organizacije ne dovolijo prijave preko posrednika; Prav tako posrednik ne more odjaviti ali prijaviti stalnih bivališč na nepremičninah, ki so predmet posredovanja, kar morajo stranke opraviti osebno.

 

III. člen: PLAČILO ZA POSREDOVANJE PRI PRODAJI

Plačilo za posredovanje pri prodaji znaša največ 4% od pogodbene vrednosti + DDV, oziroma najmanj 400 EUR-ov + DDV. Naročitelj in tretja oseba se lahko pri sklepanju pravnega posla dogovorita o delitvi plačila za posredovanje.
Opomba: Višina plačila za posredovanje se med naročiteljem in posredniško družbo dogovori v pogodbi o posredovanju. Ta višina je odvisna od pogodbenega zneska, od zahtevnosti posredovanja, od oddaljenosti nepremičnine, od števila in soglasnosti solastnikov itd. Po ustaljeni praksi pri zaračunavanju plačila za posredovanje se pri pogajanjih o sklenitvi posla ponavadi doseže dogovor, da plača naročitelj 2% od pogodbene vrednosti + DDV in tretja oseba 2% od pogodbene vrednosti + DDV. V plačilu za posredovanje so zajeti stroški za izvedbo osnovnih dejanj pri posredovanju, ki so navedena v II. členu teh splošnih pogojev. V plačilu za posredovanje niso zajeti razni drugi stroški, kot so predvsem: upravne in sodne takse, razni davki, notarski stroški, cenitve, sestava listin, stroški za vknjižbo v zemljiško knjigo, stroški dodatnega oglaševanja v sredstvih javnega obveščanja (dodatno oglaševanje je možno na zahtevo in stroške naročitelja) itd.;

 

IV. člen. SESTAVLJANJE LISTIN O PRAVNIH POSLIH

Nepremičninska družba in naročitelj se lahko v pogodbi o posredovanju dogovorita tudi o sestavi listine, ki vsebuje zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je nepremičninska družba posredovala. Po veljavni zakonodaji je sestava listine dodatna storitev, ki ni vključena med osnovna posredniška dejanja, zato strošek sestave ni vsebovan v dogovorjenem plačilu za posredovanje. Nepremičninska družba LERAN d.o.o. ima v ta namen sklenjeno poslovno pogodbo z odvetnikom, pri čemer je pavšalni strošek sestave posamezne listine 50,00 € + DDV, razen za posebej zahtevne primere, kjer je lahko strošek največ 200,00 € + DDV.
Opomba: Dogovor z naročiteljem o sestavi pogodbe, je dodatna storitev kot vsaka druga po ceniku družbe. Vendar je ta dodatna storitev tako pogosto dogovorjena v pogodbi o posredovanju, da jo posebej navajamo še v splošnih pogojih poslovanja, brez da bi se naročitelj moral "prebijati" skozi celoten cenik;

 

V. člen: NAROČILO DODATNIH STORITEV

V posredniški pogodbi ali posebnem naročilu se lahko posredniška družba in naročitelj dogovorita, za izvedbo dejanj, ki presegajo osnovna dejanja pri posredovanju iz II. člena teh pogojev. Stroški, ki nastanejo posredniški družbi pri izvedbi dogovorjenih dodatnih dejanj, se obračunajo v skladu s Cenikom storitev, ki je v tem primeru priloga posredniški pogodbi.

 

Novo mesto, 01.11.2014
Žig
Podpis odgovorne osebe: